Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

1.1 Activation Key Separator s.r.o., Werferová 1, 040 11 Košice, IČO: 52691659, IČ DPH: SK2121102115 (ďalej len “poskytovateľ“) k službám v mobilnej aplikácií Resinos prevádzkovaných poskytovateľom na doméne www.resinos.com (ďalej len „služba“ a "aplikácia").

1.2 Tieto obchodné a licenčné podmienky (ďalej len “OaLP“ ) upravujú podmienky využitia služieb medzi poskytovateľom a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri objednávaní služieb alebo tovarov na www.resinos.com vyjadrí súhlas s týmito OaLP (ďalej len “nadobúdateľ“), pokiaľ sa v osobitnej zmluve poskytovateľ s nadobúdateľom nedohodli inak.

1.3 Tieto OaLP využitia služieb sú neoddeliteľnou súčasťou Licenčnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, v zmysle ktorej má nadobúdateľ právo používať počítačový softvér – aplikáciu Resinos (ďalej len „Zmluva„).

 

2. Základné pojmy

2.1 Aplikáciou, teda Počítačovým softvérom sa rozumie aplikácia Resinos. Aplikácia sa využíva na vedenie a správu objednávok v stravovacích a iných zariadeniach fyzických a právnických osôb.

2.2 Nadobúdateľom sa rozumie nadobúdateľ licencie, ktorému bol na základe LP a uzavretej Licenčnej Zmluvy poskytnutý resp. inak sprístupnený počítačový softvér – aplikácia Resinos, ku ktorej poskytovateľ vykonáva licenčné práva.

2.3 Poskytovateľom je spoločnosť: Activation Key Separator s.r.o., Werferová 1, 040 11 Košice, IČO: 52691659, IČ DPH: SK2121102115, ktorá sa v zmysle Licenčnej Zmluvy a týchto OaLP zaväzuje umožniť za odplatu nadobúdateľovi prístup do aplikácie Resinos.

2.4 Prostredníctvom licencie poskytovateľ udelí nadobúdateľovi súhlas na používanie aplikácie, za uvedených licenčných podmienok.

2.5 Licenčná zmluva je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, na základe ktorej bola nadobúdateľovi poskytnutá alebo inak sprístupnená aplikácia Resinos, ku ktorej poskytovateľ vykonáva autorské práva. Licenčná zmluva môže byť uzatvorená elektronickou alebo písomnou formou. Neoddeliteľnou časťou Licenčnej Zmluvy sú tieto LP.

2.6 Používaním aplikácie Resinos nadobúdateľ potvrdzuje, že si prečítal Licenčnú zmluvu ako aj predmetné LP, rozumie im, súhlasí s nimi a je nimi viazaný.

2.7 Službou "Synchronizácia aplikácii" sa rozumie spojenie dvoch a viacerých aplikácii Resinos prostredníctvom počítačového softvéru a s využitím internetovej siete.

2.8 Službou "COO" sa rozumie vytvorenie a prevádzkovanie online objednávkového systému dostupného v sieti internet a prepojeného s aplikáciou Resinos.

2.9 Službou "SKLAD" sa rozumie prístup do ERP skladového cloud softvéru prepojeného s aplikáciou Resinos.

2.10 Dokument a položka dokumentu je elektronický údaj, reprezentujúci každý pohyb v systéme softvérov Resinos.

2.11 Výkonnostný koeficient je číslo reprezentujúce premietnutie kombinácie súborov softvérových operácií a dátového úložiska na finačný obrat operácií v systéme.

 

3. Podmienky udelenia licencie a používania služby v rámci aplikácie.

3.1 Ak bude uzatvorená Licenčná Zmluva, bude udelený súhlas s OaLP a poplatok za službu a licenciu bude riadne zaplatený, poskytovateľ udelí nadobúdateľovi licenciu na využitie služby a používanie aplikácie za týchto podmienok:

a) územný rozsah licencie je neobmedzený;

b) časový rozsah licencie je dohodnuté obdobie, pokiaľ ide o poskytnutie služby a aplikácie za pravidelne sa opakujúce platby;

c) licencia sa dojednáva ako licencia nevýhradná.

3.2 Nadobúdateľovi je dovolené využívať službu a aplikáciu len pre svoju potrebu.

3.3 Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas používať aplikáciu v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. Používanie aplikácie iným spôsobom je zakázané.

3.4 Nadobúdateľ uzavretím zmluvy a udelením licencie nezískava žiadne práva k ochranným známkam poskytovateľa alebo tretích osôb.

3.5 Nadobúdateľovi je zakázané:

a) používať aplikáciu spôsobom a využívať službu, ktorý nie je v súlade s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi;

b) tvoriť diela odvodené na základe aplikácie a služby spojenej s používaním aplikácie;

c) aplikáciu rozmnožovať so zámerom jej rozširovania, dať do prenájmu, požičiavať, rozširovať alebo akýmkoľvek spôsobom oznamovať tretím osobám;

d) bez priameho súhlasu poskytovateľa udeliť sublicenciu, postúpiť práva k aplikácii ani sprístupniť aplikáciu iným spôsobom, aký vyplýva z jeho obvyklého používania.

 

4. Ceny a platobné podmienky

4.1 Platný cenník poskytovateľa je zverejnený na domovskej stránke www.resinos.com. Pokiaľ nie je osobitou zmluvou dohodnuté inak, licenčný poplatok musí byť zaplatený na základe online platby, následne bude nadobúdateľovi zaslaná faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti účtovných a daňových dokladov, vyžadované platnými právnymi predpismi.

4.2 Nadobúdateľ si je vedomý, že mu poskytovateľ môže v prípade skončenia časového rozsahu platnosti licencie pozastaviť prístup k službe v rámci aplikácie. Ak nadobúdateľ si neobjedná službu v spojitosti s aplikáciou v dobe presahujúcej 21 dní odo dňa ukončenia časového rozsahu platnosti licencie, poskytovateľ môže službu v rámci aplikácie vypnúť. Po vypnutí služby nezaniká povinnosť nadobúdateľa zaplatiť poskytovateľovi dlžný licenčný poplatok do dňa pozastavenia prístupu k službe v rámci aplikácie.

4.3 Ak poskytovateľ vypne službu v rámci aplikácie, nadobúdateľ môže požiadať poskytovateľa o opätovné pripojenie.

4.4 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť cenník, o čom však musí aspoň 30 dní vopred informovať nadobúdateľa.

4.5 Zaplatením licenčného poplatku nadobúdateľ získava licenciu, čiže oprávnenie používať službu v rámci aplikácie, nezískava vlastnícke právo k aplikácii.

 

5. Poplatky

5.1 Výpočet licenčného poplatku

5.1.1 Nadobúdateľ na základe objednávky získava Resinos na prvé 3 mesiace zdarma. Prvý mesiac sa počíta vždy od zúčtovacieho dátumu buď od 1. alebo 15. kalendárneho dňa v mesiaci. V závislosti na dátume objednania sa deň začatia prvého mesiaca posúva zostupne k najbližšiemu zúčtovaciemu dátumu.

5.1.2 Ak poskytovateľ zmení cenník, každému nadobúdateľovi, ktorý si objednal službu pred dátumom platnosti nového cenníka zaručuje udržanie cien pre všetky aktivované služby, ktoré si nadobúdateľ aktivoval aspoň deň pred dátumom platnosti nového cenníka.

5.1.3 Spôsob výpočtu pohyblivého mesačného poplatku:

a) Výkonnostný koeficient x obrat = základ
b) ak sa základ pohybuje v rozmedzí 0.7-1.7 > zaklád x vyťaženie systému = výsledný poplatok za predošlý mesiac
c) ak je základ < 0.7 x vyťaženie systému potom výsledný poplatok za predošlý mesiac  = (základ + vyťaženie systému) / 2
d) ak je základ > 1.7 x vyťaženie systému potom (základ + vyťaženie systému) / 2 = výsledný poplatok za predošlý mesiac

5.1.4 Ceny jednotlivých úkonov pre výpočet výpočtovej náročnosti (vyťaženie systému) sa nachádza v aktuálnom cenníku.

5.2 Poplatok za podporu zákazníkom

Prevádzkovateľ zabezpečuje neustálu podporu systému 24 hodín denne 7 dní v týždni 365 dní v roku. 

5.2.1. Spôsob vyúčtovania podpory systému

Každý zákazník má bezplatnú podporu systému do výšky 20% sumy z mesačného poplatku účtovaného za predošlý mesiac. Podpora systému je účtovaná v 5 minútovej časovej tarifikácii, pričom každá požiadavka na podporu je sledovaná a vyhodnotená systémom na správu požiadaviek. Zúčtovanie poplatku za podporu systému je v rovnakom dátume ako zúčtovanie poplatku za licenciu Resinos POS. 

5.2.2 Cena za hodinu práce počas pracovného dňa rozdelená podľa času v dni:

a) 00:00 - 05:00        cena podľa aktuálneho cenníka
b) 05:00 - 09:00        cena podľa aktuálneho cenníka
c) 09:00 - 17:00        cena podľa aktuálneho cenníka
d) 17:00 - 22:00        cena podľa aktuálneho cenníka
e) 22:00 - 00:00        cena podľa aktuálneho cenníka

5.2.3 Cena za hodinu práce počas soboty je podľa bodu 5.2.1 a), b), c), d), e) a navýšená o 50%.

5.2.4 Cena za hodinu práce počas nedele a sviatkov je podľa bodu 5.2.1 a), b), c), d), e) a navýšená o 100%.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Práva a povinnosti nadobúdateľa

6.1.1 Nadobúdateľ musí používať aplikáciu a služby poskytovateľa v rozsahu, na ktorom sa dohodli alebo v obvyklej a bežnej miere, komunikovať v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, neznevažovať alebo iným spôsobom nepoškodzovať povesť alebo dobré meno poskytovateľa.

6.1.2 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že v aplikácii Resinos a ním vygenerovaných dokladoch nebude vymazávať, meniť, odstraňovať ani akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do údajov nastavených poskytovateľom a že nebude Resinos používať takým spôsobom, ktorým by narušoval dobré meno alebo práva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje, že bude aplikáciu chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mohli poškodiť alebo znehodnotiť aplikáciu.

6.1.3 Nadobúdateľ nemá právo aplikáciu a ani jej časti v pôvodnej alebo modifikovanej podobe šíriť alebo prenechať bezplatne alebo za odplatu inej tretej osobe.

6.1.4 Nadobúdateľ musí kompenzovať poskytovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil takým používaním aplikácie, ktoré je v rozpore s OaLP.

6.1.5 Nadobúdateľ súhlasí, aby poskytovateľ užíval a zhromažďoval technické informácie o konfigurácii zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb. Tieto informácie môže použiť len so zámerom zlepšenia aplikácie alebo na poskytnutie služieb prispôsobenia aplikácie na základe požiadaviek nadobúdateľa. Poskytovateľ nebude zhromaždené informácie zverejňovať takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k identifikácii nadobúdateľa tretími osobami.

6.1.6 Nadobúdateľ má právo používať aplikáciu a služby v rámci aplikácie len osobne alebo prostredníctvom poverených osôb. Nadobúdateľ je povinný svoje prístupové údaje zachovať v tajnosti a ochraňovať ich pred zneužitím treťou stranou. Ak nadobúdateľ poruší túto povinnosť, nadobúdateľ je zodpovedný za všetky škody, ktoré budú zneužitím jeho prístupových údajov spôsobené poskytovateľovi alebo ďalším nadobúdateľom licencie.

6.1.7 Nadobúdateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ spracovával, prenášal a uchovával údaje umožňujúce identifikáciu nadobúdateľa. Nadobúdateľ súhlasí s tým, že počas obdobia komunikácie aplikácie s počítačovými systémami môžu byť prenášané údaje, ktoré slúžia na zabezpečenie funkčnosti a oprávnenosti používania aplikácie a ochranu práv poskytovateľa.

6.1.8 Nadobúdateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ svojimi prostriedkami kontroloval, či nadobúdateľ používa aplikáciu v súlade s ustanoveniami týchto OaLP.

6.1.9 Nadobúdateľ je oprávnený kedykoľvek podať poskytovateľovi k aplikácii Resinos a k službám v rámci aplikácie reklamáciu emailovou správou. Ak tak urobí, poskytovateľ nadobúdateľovi elektronicky potvrdí prijatie reklamácie, avšak najneskôr do 72 hodín od prijatia reklamácie. Ak sa vada preukáže, poskytovateľ je povinný ju bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

6.2 Práva a povinnosti poskytovateľa

6.2.1 Poskytovateľ zaisťuje, aby aplikácia Resinos a službu v rámci aplikácie mali náležitosti, ktoré si vyžadujú právne predpisy, nie je však zodpovedný za škody spojené s jej používaním.

6.2.2 Poskytovateľ poskytuje službu www.resinos.com neprestajne 24 hodín denne, 365 dní v roku, okrem nevyhnutných odstávok kvôli jej aktualizácii alebo servisným zásahom, načo nadobúdateľa aspoň 3 dni vopred upozorní, tiež vplyvom neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. výpadok internetového pripojenia serverov, prerušenie dodávky elektrickej energie, od ktorých služba závisí a pod.).

6.2.3 Poskytovateľ môže odmietnuť poskytnúť službu alebo tovar nadobúdateľovi, ktorý má voči poskytovateľovi nevysporiadané splatné záväzky, a to až do vtedy, kým ich nadobúdateľ neuhradí. V prípade nezaplatenia postupuje poskytovateľ podľa bodu 4.2 týchto LP.

6.2.4 Poskytovateľ môže nadobúdateľovi odobrať súhlas na používanie aplikácie a služieb ako aj zmazať používateľské konto v prípade, že nadobúdateľ poruší Licenčnú Zmluvu alebo ustanovenie OaLP. V takom prípade nadobúdateľ nemá právo na vrátenie zaplatenej odmeny za licenciu alebo služby.

6.2.5 Poskytovateľ nie je zodpovedný za chyby, ktoré spôsobila tretia osoba, za chyby spôsobené neodvrátiteľnou okolnosťou alebo chyby aplikácie, ktoré vznikli jej nesprávnym používaním.

6.2.6 Poskytovateľ nie je zodpovedný za správnosť údajov a výsledkov dosiahnutých pri používaní aplikácie v konkrétnych prípadoch, ak majú charakter chýb celkom zjavných, t. j. chýb, ktoré možno zistiť obvyklým prekontrolovaním celého postupu účtovania. To platí aj ak ich spôsobila chyba v aplikácii.

 

7. Vypovedanie a zánik zmluvy

7.1 Licenčná zmluva môže zaniknúť:

a) ak uplynie doba, na ktorú bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú

b) ak jedna zo zmluvných strán vypovedá zmluvu prostredníctvom emailovej správy

c) ak nebude uhradený splatný poplatok podľa bodu 4.2

7.2 Poskytovateľ má právo nadobúdateľovi prostredníctvom emailovej správy vypovedať zmluvu pokiaľ nadobúdateľ poruší tieto OaLP alebo licenčné práva poskytovateľa.

7.3 Zmluvné strany súhlasia, že ak nastanú pochybnosti o doručení emailovej správy, ktorá obsahuje vypovedanie tejto zmluvy nadobúdateľovi, za deň doručenia sa bude považovať tretí deň odo dňa jej odoslania. Za platné vypovedanie tejto zmluvy sa teda pokladá aj prípad, keď nadobúdateľ neprevezme emailovú správu, ktorá obsahuje vypovedanie tejto zmluvy.

7.4 Nadobúdateľ môže kedykoľvek vypovedať zmluvu poskytovateľovi bez toho, aby uviedol dôvod a prostredníctvom emailovej správy zaslanej na info@activate-key.online.

7.5 Ak zmluva zanikne alebo ktorákoľvek strana zmluvu vypovedá, poskytovateľ môže nenávratne odstrániť používateľský účet spolu so všetkými dátami vytvorenými používateľom po 30tich dňoch od zániku alebo doručenia výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou. V tomto prípade poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením jeho dát.

7.6 V prípade, že bola Licenčná zmluva dojednaná na dobu určitú, nadobúdateľ ju môže predĺžiť tým, že službu znovu objedná a uhradí licenčný poplatok.

 

8. Riešenie sporov

8.1 Poskytovateľ aj nadobúdateľ súhlasia, aby sa o všetkých sporoch plynúcich z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacich, vrátane mimozmluvných nárokov, rozhodovalo pred miestne príslušným súdom.

 

9. Ochrana informácií a osobných údajov nadobúdateľa

9.1 Vyjadrením súhlasu s týmito OaLP, nadobúdateľ udeľuje poskytovateľovi jednoznačný súhlas so získavaním, správou a spracovávaním jeho osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely a v rozsahu, ktorý je potrebný pre poskytovanie vyššie spomínaných služieb.

9.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude osobné údaje nadobúdateľa chrániť a neposkytne ich tretej osobe, s výnimkou povinnosti vyplývajúcej z platných právnych predpisov alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.

9.3 Poskytovateľ je správcom osobných údajov nadobúdateľa. Poskytovateľ bude osobné údaje získané od nadobúdateľa používať výlučne na splnenie účelu tejto Zmluvy alebo OaLP.

9.4 Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje zhromaždené o nadobúdateľovi týkajúce sa uzatvorenia Licenčnej Zmluvy budú použité len na účely, pre ktoré boli zhromaždené. Poskytovateľ má právo spracovávať tieto údaje a ďalej ich využívať len za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich mu z uzatvorenej Licenčnej Zmluvy alebo v súvislosti s ponukou ďalších služieb poskytovateľa súvisiacich s aplikáciou a v súvislosti s plnením povinností, ktoré mu ukladajú právne predpisy.

9.5 Poskytovateľ nadobúdateľovi zaručuje:

a) Pravidelnú archiváciu dát nadobúdateľa pre prípad živelnej alebo inak nepredvídateľnej pohromy.

b) Ochranu všetkých dát pred vonkajšími útokmi pomocou moderných brán firewall.

c) Zabezpečený obojstranný prenos dát medzi počítačom nadobúdateľa a serverom, na ktorom je prevádzkovaná služba www.resinos.com, pomocou šifrovaného SSL spojenia.

9.6 Nadobúdateľ v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií súhlasí, aby boli v jeho počítači uložené krátke textové súbory cookies poskytovateľa.

9.7 Nadobúdateľ vyhlasuje, že oprávnene disponuje so všetkými informáciami, dátami a údajmi, ktoré použije pri práci s aplikáciou Resinos. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude všetky tieto informácie, dáta a údaje spravovať so zachovaním maximálnej miery dôvernosti a v žiadnom prípade ich neposkytne tretej osobe.

9.8 Nadobúdateľ potvrdzuje, že je oboznámený s právami, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 18/2018 Z.z., najmä, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na ich opravu.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto OaLP sú účinné od 1.4.2023.

10.2 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto OaLP, o čom musí nadobúdateľa písomne vopred informovať. Zmluvné strany súhlasia, aby sa novými OaLP riadili aj právne vzťahy, ktoré vzniknú pred dňom nadobudnutia účinnosti nových OaLP. Ak nadobúdateľ nesúhlasí s novými OaLP, do 14 dní od ich zverejnenia môže písomne vypovedať zmluvu. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že s novými OaLP súhlasí.

10.3 Zmluvné strany súhlasia, aby medzi nimi prebiehala korešpondencia ekologicky, prostredníctvom emailových správ. Za emailovú adresu nadobúdateľa sa považuje jeho registračný email v aplikácii www.resinos.com. Emailová adresa poskytovateľa je resinos@resinos.com.

10.4 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto OaLP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v platnom znení a zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

Activation Key Separator s.r.o., Werferová 1, 040 11 Košice, IČO: 52691659, IČ DPH: SK2121102115